.st0{fill:#FFFFFF;}

Management

Jak efektivní je váš management?

 30/03/2019

Autor:  Josef Čipera

Manažerské řízení je pro mnoho firem stále velkou příležitostí, kde se zlepšovat. Bohužel tuto příležitost nechává většina z nich ležet ladem, protože kvůli neustálému "hašení" problémů nezbývá čas na nic jiného.

To se samozřejmě promítá do efektivního fungování celé firmy. Pole výzkumu tvoří jenom ztrátové časy zaměstnanců 20 - 30 % z pracovní doby. Neefektivní management se promítá do plánování výroby, manažerského účetnictví, firemní strategie i dalších oblastí.

Každý manažer, obvykle v souladu s organizační strukturou, odpovídá za svou oblast řízení. 

Existují tři základní pilíře, na nichž je efektivní práce manažera postavena:

  1. Systém řízení
  2. Znalosti a dovednosti, odpovídající zastávané pozici
  3. Lidé a jejich rozvoj 

Ad 1. Princip systému řízení je velice jednoduchý. Je založen na odchylce, např. když kontrolujeme, zda jsme nepřekročili náklady, zda nejsme ve skluzu s termínem dodání apod.

Aby mohl vedoucí odchylku zjistit, potřebuje plán. Zatímco operativní nebo dílenský plán vytváří např. mistr, za dlouhodobější plány na měsíce, čtvrtletí nebo i roky, odpovídá střední nebo vrcholový management. 

Povinností vedoucího pak je porovnat plán se skutečností, zjistit příčinu, resp. důvod odchylky a navrhnout akce ke zlepšení. Aby byla zajištěna vertikální provázanost řízení, úkoly zadává nadřízený podřízenému, zatímco reportování výsledků probíhá přesně naopak. 

Východiskem pro konkrétní systém řízení bývá Demingův cyklus známým pod zkratkou PDCA, kdy se opakovaně provádí čtyři základní činnosti:

  • Plan – plánování
  • Do – realizace plánu
  • Check – zjištění odchylky a její příčiny
  • Act – provedení nápravných opatření

Kromě nástrojů na plánování a reportování potřebuje vedoucí např. záznamy o prostojích a jejich týdenní sumáře, reporty poruch, odměňování, zastupitelnost atd. Kolik a jaké nástroje vedoucí použije, závisí na návrhu konkrétního systému řízení pro konkrétní firmu.

Ad 2. Na pozicích manažerů bývají nejčastěji ti nejlepší pracovníci, odborníci. Ne vždy jsou však tito lidé také skvělými manažery, což se zákonitě projevuje v efektivitě řízení celé firmy.

Pokud firma nedokáže manažery "nakoupit" nezbývá, než si vytrénovat vlastní. K manažerským dovednostem patří mimo jiné způsob, jakým úkolují své podřízené, provádí kontrolu jejich práce, poskytují zpětnou vazbu apod.

Příklad z praxe: Majitel a ředitel firmy v jedné osobě si pozval nákupčího kvůli tomu, že včas nezajistil potřebný materiál a hned na místě ho seřval. Ten namítal, že dostal pozdě požadavek od výroby, ale nebylo mu to nic platné. 

Hned vzápětí byl přitom ten samý ředitel schopen si stěžovat, že lidé nejsou k firmě dostatečně loajální. 

 Ad 3. Výběr lidí a zajištění jejich dalšího rozvoje

Pomocí systému řízení by se mělo podařit dostat správnou věc ve správný čas na správné místo. K tomu je ale potřeba mít ty správné lidi

Klíčovým úkolem manažera proto je určit lidi, kteří mají správné hodnoty a schopnosti, a správně je motivovat. Dále zjistit, v čem se mají zlepšovat, a zajistit jim odpovídají trénink.

Své podřízené může každý manažer rozdělit do tří skupin: 

  • následovníci jsou ti, kteří za ním v každém případě stojí a mají sami zájem se zlepšovat
  • střední, největší skupina "nerozhodných", kteří se k němu přikloní a budou se zlepšovat, když s nimi bude pracovat
  • odpůrci jsou ti, kdož změny odmítají a je potřeba zvážit zda se vyplatí je zlepšovat

Toto rozdělení si může provést vrcholový, střední i liniový manažer. Umožní mu efektivně věnovat svůj čas do rozvoje lidí.

Josef Čipera


Your Signature

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Subscribe to our newsletter now!

>