.st0{fill:#FFFFFF;}

Management

Praktické zkušenosti z projektu na zvyšování produktivity práce

 25/08/2018

Autor:  Josef Čipera

Při realizaci projektů, týkajících se plánování výroby, zavádění systému odměňování a měření výkonnosti, tvorby byznys modelů, ale např. i z pořádaných školení jsem měl zpětnou vazbu ohledně nízké produktivity.

 O produktivitu práce jsem se zajímal delší dobu, protože jsem na vlastních projektech viděl, že potenciál v tomto firmy mají. 

z Hodnocení produktivity práce nevyznívá pro Českou republiku ani Slovensko příliš příznivě. Např. podle Pordata jsme byli v roce 2017 v produktivitě práce, vyjádřené v eurech za jednu odpracovanou hodinu, na 20. příčce z 28 zemí EU.

Jen pro zajímavost, umístili jsme se za Maltou, Kyprem, nebo třeba i Řeckem. Průměr EU byl asi 40 euro, České republiky 20 euro, Slovenska téměř 21 euro.

Podobně nelichotivé výsledky uvádí studie produktivity od firmy Czipin & Partner, podle níž mají české podniky až 49 % rezervu v pracovní době.

Převládajícími důvody, z nichž různá hodnocení vychází, jsou především nedostatečné plánování a chybějící řízení, ale i chabé vedení lidí a špatně pochopená funkce vedoucího pracovníka.

 zajímala V loňském roce a ještě do poloviny roku letošního se mi naskytla příležitost zúčastnit se projektu na vybudování systému řízení produktivity. Protože jeho průběh a dosažené výsledky byly více než zajímavé, rozhodl jsem se je sdílet.

Co je řešením?

Snižovat mzdy nebo zkracovat pracovní dobu je prakticky nereálné. Stejně tak zvyšovat prodejní ceny je obtížné v tvrdé konkurenci. Realizovat investice je pro změnu finančně náročné.

Nejlepší možností tak je maximálně využít potenciál lidí, což znamená měřit zlepšování, k němuž přispívají všichni pracovníci.

To samozřejmě nemůže zajistit samotné oddělení lidských zdrojů, resp. personalistiky, nebo zlepšovatelské hnutí tak, jak je dnes známe.

Řešením je vybudovat systém řízení produktivity. To znamená opakované provádění činností takovým způsobem, aby docházelo k prokazatelnému, neustálému zlepšování k dosažení firemního cíle.

1. Firemní cíl

Ten by měl být tzv. SMART:

  • S - specific (jasně definovaný)
  • M - measurable (měřitelný)
  • A - achievable (dosažitelný)
  • R - realistic (reálný)
  • T - time specific (splnitelný v konkrétním čase)

To splňuje např. cíl dosáhnout průměru EU, tj. kolem 40 euro za odpracovanou hodinu během období jednoho roku. Samozřejmě je možné stanovit výpočet produktivity i jinak. 

2. Plánování

Vybudovat systém řízení produktivity znamená zvládnout plánování. Obvykle se plán produktivity tvoří na 1 - 5 let. Roční plán se dále může rozpadnout na kvartální, případně měsíční, týdenní a denní plán. To umožňuje propojit dlouhodobý pohled s operativním.

3. Řízení produktivity práce

V podstatě se nejedná o nic složitého, stačí porovnávat plán se skutečností. Jako dobrý základ může v tomto případě posloužit tzv. Demingův cyklus, známý pod zkratkou PDCA.  

Ten vychází z vyhodnocení odchylky plánu od skutečnosti a provedení nápravných opatření, akcí. Řídící proces musí být ale provázán od vrcholového managementu až na dílnu, resp. řadové pracovníky.

A právě zde má mnoho firem problém, protože manažery bývají často ti nejlepší odborníci, kteří ale mají na řízení, resp. vedení lidí velice málo času. Problém bývá už v o organizační struktuře, kdy není zcela jasné, jakou má kdo odpovědnost, protože majitel, ředitel, např. řídí i obchod apod.

4. Odměňování

Důležitou roli v celém projektu hraje způsob, nebo lépe systém odměňování, resp. motivování pracovníků. Pokud žijí s tím, že v případě zlepšení se jim "zpevní" normy, produktivita práce bude narážet na toto omezení.

Pokud se ovšem podaří systém řízení produktivity zavést, mohou majitelé a management očekávat podle mé zkušenosti u dodavatelů do automobilního průmyslu zlepšení produktivity práce o 20 - 25 %, v kusových výrobách i více než 35 % za rok.

Více se můžete dozvědět z našeho kurzu, který pro vás připravujeme. V něm vás povedeme krok za krokem přesně podle již realizovaného projektu tak, abyste v co nejkratší době viděli konkrétní výsledky. Více o kurzu se dozvíte zde.


Josef Čipera


Your Signature

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Subscribe to our newsletter now!

>