Základ průtokového měření

Kolik ukazatelů by měla firma mít a jaké? Zatímco jedna firma nepoužívá pro měření výkonnosti žádný ukazatel, jiná jich má 60. A co měřit? Zmetky, resp. neshody, plnění termínů dodávek, plánované a skutečné náklady, zisk, produktivitu?

Ideální je vyjít ze tří tzv. nezpochybnitelných, globálních ukazatelů. Jsou to zisk Net Profit, návratnost investic ROI a peněžní tok Cash-Flow. Ale jak s nimi pracovat v provozu? Např. co bude dělat mistr nebo předák, když po něm budeme chtít, aby zvyšoval zisk nebo návratnost investic?

Firma jako stroj na peníze:

Průtokové řízení zavádí jiné tři nové ukazatele, které jsou s výše zmíněnými globálními úzce provázány. Jsou to:

  • Průtok (Throughput T)
  • Investice + zásoby (Investment + Inventory)
  • Provozní náklady (Operating Expense)

Ty můžeme použít jak ve firemní strategii, tak i např. na dílně. A jak jimi globální ukazatele ovlivníme? Stačí zvyšovat průtok a snižovat investice se zásobami a provozní náklady.


{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
Pen
>